Skip Navigation or Skip to Content
Event National Museum of Scotland

Chatting Tunes for Gaelic Week

20 Feb 2024
18:30 - 20:00

Level 1, Auditorium

Free, booking required

Book now
Portrait of Brìghde Chaimbeul holding her small pipes

Còmhradh, Ceòl, Cleasan

Comharraich Seachdain na Gàidhlig | Gaelic Week 2024 air an fheasgar shònraichte seo de chòmhradh agus cuirm-ciùil beò leis a’ phìob bheag Albannach agus a’ phìob mhòr

Tha ath-bheothachadh air a bhith aig a’ phìob bheag Albannach anns na deicheadan mu dheireadh. Thig còmhla ris an neach-ciùil Brìghde Chaimbeul, a tha às an Eilean Sgitheanach, an neach-eachdraidh an t-Ollamh Ùisdean Cheape agus an neach-glèidhidh Dr Calum Robasdan agus iad a’ beachdachadh air eachdraidh agus buaidh chultarail na pìoba agus gheibh sibh tlachd bho phuirt thraidiseanta tron fheasgair.

Bidh an tachartas seo air a thaisbeanadh sa mhòr- chuid sa Bheurla, le Gàidhlig ga bruidhinn le buill a’ phannail tron deasbaid. Faodar ceistean a chur a-steach ann am Beurla no Gàidhlig.

---

Celebrate Seachdain na Gàidhlig | Gaelic Week 2024 in this unique evening of conversation and live performance with the Scottish smallpipes and Highland bagpipes. 

The Scottish smallpipes have been enjoying a revival in recent decades. Join musician Brìghde Chaimbeul, a native Gaelic speaker from the Isle of Skye, historian Professor Hugh Cheape and curator Dr Calum Robertson  as they discuss the history and cultural impact of the pipes and enjoy familiar and traditional tunes throughout the evening. 

This event will be presented primarily in English, with Gaelic spoken by panel members throughout the discussion. Questions for the Q&A can be submitted in English or Gaelic.

Portrait of Brìghde Chaimbeul holding a set of small pipes.

Brìghde Chaimbeul holding a set of smallpipes. Image: Camille Lemoine.

Brìghde Chaimbeul

Tha cluicheadair pìoba Albannach Brìghde Chaimbeul na neach air thoiseach ann an ceòl Ceilteach deuchainneach. 'S e Sgitheanach a th’ innte, agus tha cluich Brìghde freumhaichte na cànan agus a cultar, agus i cuideachd a' tarraing brosnachadh bho thraidiseanan pìobaireachd na cruinne.

---

Scottish smallpipes player Brìghde Chaimbeul is a leading figure in experimental Celtic music. A native Gaelic speaker from the Isle of Skye, Brìghde's playing is rooted in her language and culture, while also drawing inspiration from global piping traditions.

Portrait of Hugh Cheape in an outdoor setting

Historian Hugh Cheape

Hugh Cheape

Bidh an neach-eachdraidh Ùisdean Cheape a’ teagasg prògram iar-cheum aig Sabhal Mòr Ostaig agus na Chathair Rannsachaidh aig Oilthigh na Gàidhealtachd agus nan Eilean. Bha e roimhe sin na Phrìomh Neach-glèidhidh aig Taighean-tasgaidh Nàiseanta na h-Alba agus tha e air foillseachadh fad is farsing ann an raointean eitneòlas roinneil agus ceòl-eòlas, nam measg Bagpipes: A National Collection of a National Instrument.

---

Historian Hugh Cheape teaches a post-graduate programme at Sabhal Mòr Ostaig and holds a Research Chair in the University of the Highlands and Islands. He was formerly a Principal Curator at National Museums Scotland and has published widely in the fields of regional ethnology and musicology, including Bagpipes: A National Collection of a National Instrument. 

Calum Robertson standing in the Scottish Galleries of the National Museum of Scotland

Dr Calum Robertson, Senior Curator, Modern & Military History

Dr Calum Robertson

Tha an Dr Calum Robasdan na Àrd-ghlèidheadair air Eachdraidh Ùr-nodha agus Armailteach aig Taighean-tasgaidh Nàiseanta na h-Alba, a’ gabhail a-steach cruinneachaidhean pìobaireachd.

---

Dr Calum Robertson is Senior Curator of Modern & Military History at National Museums Scotland, including the bagpiping collections.

About the event

This event will be held in the Auditorium. Entry is via Lothian Street which has ramped access, not via the Main Entrance on Chambers Street. Find detailed map below.

Please note that filming and photography will take place at this event. After the conversation and music there will be time for audience questions. Questions can also be submitted in advance by emailing publicevents@nms.ac.uk.

Map to Lothian Street entrance. Entrance to this event is through Lothian Street, behind the building. OS grid reference: 55.946616, -3.188612.

Staff member points out something on a map to visitors in the entrance hall

Plan your visit

National Museum of Scotland
Chambers Street
Edinburgh
EH1 1JF

Visiting information can be found on our Plan Your Visit pages.

Plan your visit

Access

We want everyone who comes to our museums to enjoy their time with us and make the most of their visit. 

  • There is level access to the Museum via the main doors to the Entrance Hall on Chambers Street and the Tower entrance at the corner of Chambers Street and George IV Bridge.  
  • Lifts are available to all floors and accessible toilets are available on Levels 0 and 3, as well as a Changing Places (U) toilet in the Entrance Hall on Level 0. 
  • Wheelchairs are available for loan at no charge. Please note wheelchairs cannot be booked in advance. On arrival, ask about availability at the Information Desk. Small mobility scooters are permitted inside the museum.
  • There is an induction loop in the Auditorium. 
  • Guide dogs, hearing dogs and other recognised assistance dogs are admitted. 

Find out more about our access information. If you have any questions about accessing this event, please email us in advance at publicevents@nms.ac.uk.

Part of Seachdain Gàidhlig Dhùn Èideann (World Gaelic Week), 19–25 February 2024. Translation by Capital Gaelic.

 

World Gaelic Week logo.

Back to top