Seachdain na Gàidhlig: Gary Innes agus Còmhlan ERA

Gary Innes, Craig Irving and Ewen Henderson – all members of Scottish rock-folk band Mànran – perform a lively mix of self-penned, contemporary and traditional Scots/Gaelic songs and instrumental sets as they take inspiration from our Rip it Up exhibition.

Bidh Gary Innes, Craig Irving agus Eòghann MacEanruig – a tha nam buill den chòmhlan Mànran – a' cluich measgachadh de dh'òrain is de phuirt ùra is thraidiseanta agus blasad den taisbeanadh againn Rip It Up ri chluinntinn ann. 

  • The 13:05 performance will be focused on family audiences.
  • Bidh a' chuirm aig 13:05 ag amas air teaghlaichean gu h-àraid. 

Gary Innes (accordion, vocals) is joined by band members Craig Irving (guitar, vocals) and Ewen Henderson (fiddle, pipes and vocals). Since 2010 they have performed all over the world and won awards at home and abroad including Australia’s ‘International band of the Year’

Bidh Gary Innes (bogsa, seinn) ann an cuideachd buill Mànran, Craig Irving (giotàr, seinn) agus Eòghann MacEanruig (fidheall, pìob is seinn). Tha iad air cluich air feadh an t-saoghail bho 2010 agus iad air duaisean a ghleidheadh an Alba agus thall thairis leithid 'Còmhlan Eadar-nàiseanta na Bliadhna' ann an Astràilia.

Gary Innes won 2017’s "Instrumentalist of the Year" at this year's Scots Trad Music Awards and is presenter of BBC Radio Scotland’s longest ever running show, Take the Floor.

Ghlèidh Gary Innes 'Neach-ionnstramaid na Bliadhna' aig Duaisean Trad 2017 agus bidh e a' lìbhrigeadh a' phrògraim rèidio as sine air BBC Radio Scotland, Take the Floor.

#SnaG2018

Part of Edinburgh Gaelic Festival 2018. Celebrating Gaelic in Edinburgh, past and present.

Mar phàirt de Sheachdain na Gàidhlig. Moladh na Gàidhlig an Dùn Èideann, san latha an-dè agus san latha an-diugh.

Explore more

Exhibition
Rip It Up
The Story of Scottish Pop

Discover the story of Scottish pop music at the National Museum of Scotland as we take you on a musical journey from the 1950s to the present day.
More
Event information

When

4 Nov 2018
11:30 – 12:00 and 13:05 – 13:45

Where

Grand Gallery, An Gaileiridh Mòr

How much

Free, drop in
An asgaidh

Back to top